CIK 4.0

Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje

Projekt | Oferta | Regulaminy | Kontakt | English info


Projekt Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje realizowany w ramach osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju oraz działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Termin realizacji projektu: od 2018-04-01 do 2022-03-31

Celem głównym projektu jest przeprowadzenie w Politechnice Śląskiej głębokich zmian w zakresie kształcenia oraz funkcjonowania Uczelni, w celu pełnienia przez nią roli Centrum Nowoczesnego Kształcenie opartego o badania i innowacje.

Cele szczegółowe:
1. Unowocześnienie kształcenia na wszystkich studiach I i II stopnia prowadzonych na Politechnice Śląskiej, opartego o badania naukowe i innowacje w celu lepszego przygotowania absolwentów do realizacji wyzwań nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa
2. Rozwój nowoczesnej Szkoły Doktorów na Politechnice Śląskiej oferującej interdyscyplinarny model kształcenia w 11 dyscyplinach
3. Wzrost umiędzynarodowienia Uczelni poprzez uruchomienie kształcenia w języku angielskim na 5 kierunkach studiów na Politechnice Śląskiej
4. Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji 365 pracowników Politechniki Śląskiej

Kwota dofinansowania ze środków UE: 25 084 080,15 zł

Więcej informacji na Platformie Zdalnej Edukacji: https://platforma.polsl.pl/rr/


Projekt nr POWR.03.05.00-00-z098/17
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego