Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacjeO projekcie

Projekt Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje realizowany w ramach osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju oraz działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Termin realizacji projektu: od 2018-04-01 do 2022-03-31

Celem głównym projektu jest przeprowadzenie w Politechnice Śląskiej głębokich zmian w zakresie kształcenia oraz funkcjonowania Uczelni, w celu pełnienia przez nią roli Centrum Nowoczesnego Kształcenie opartego o badania i innowacje.

Cele szczegółowe:
1. Unowocześnienie kształcenia na wszystkich studiach I i II stopnia prowadzonych na Politechnice Śląskiej, opartego o badania naukowe i innowacje w celu lepszego przygotowania absolwentów do realizacji wyzwań nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa
2. Rozwój nowoczesnej Szkoły Doktorów na Politechnice Śląskiej oferującej interdyscyplinarny model kształcenia w 11 dyscyplinach
3. Wzrost umiędzynarodowienia Uczelni poprzez uruchomienie kształcenia w języku angielskim na 5 kierunkach studiów na Politechnice Śląskiej
4. Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji 365 pracowników Politechniki Śląskiej

Kwota dofinansowania ze środków UE: 25 084 080,15 złOferta

Głównym celem projektu jest przygotowanie studentów i doktorantów Politechniki Śląskiej do podjęcia się kluczowych ról w erze dynamicznie rozwijającego się na Śląsku Przemysłu 4.0 i wypracowywania rozwiązań zwiększających globalną konkurencyjność gospodarki krajowej.

Studentom studiów  I i II stopnia projekt oferuje interdyscyplinarne kształcenie na dostosowanych do realnych potrzeb gospodarki kierunkach studiów, w tym realizację wymagających interdyscyplinarnych projektów, o tematyce wypływającej z aktualnych potrzeb przedsiębiorstw lub społeczeństwa,  certyfikowane szkolenia zawodowe i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie interdyscyplinarnych projektów, wizyty studyjne u pracodawców, wsparcie w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

Doktorantom  projekt oferuje dodatkowe stypendia naukowe, płatne staże w zagranicznych ośrodkach naukowych, płatne krajowe staże przemysłowe, wyjazdy na szkolenia organizowane przez zagraniczne jednostki naukowe.

Pracownikom Politechniki Śląskiej  projekt oferuje podniesienie kompetencji dydaktycznych, informatycznych i umiejętności prowadzenia zajęć w języku angielskim w ramach szkoleń warsztatów i staży dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej.

Pracodawcom projekt oferuje możliwość uczestnictwa w roli inicjatorów i ekspertów przy realizacji interdyscyplinarnych projektów w formie Project Based Learning obejmujących rozwiązywanie konkretnych problemów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć ze studentami służących podnoszeniu ich kompetencji zawodowych i umiejętności miękkich, realny wpływ na proces kształcenia studentów poprzez uczestnictwo w badaniach i prognozowaniu potrzeb pracodawców.

Wdrożone w ramach projektu formy i metody kształcenia oraz zmiany w Uczelni i przygotowanie kadry na trwałe zmienią funkcjonowanie Politechniki Śląskiej i pozwolą stać się jedną z wiodących w kraju i rozpoznawalnych na świecie uczelni badawczych, z którą chętnie będą współpracowały czołowe uczelnie zagraniczne i na której studiowali będą studenci z wielu krajów.Kontakt

Biuro Projektu: 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 22B, pok. 607

Kierownik Projektu: dr inż. Dariusz Buchczik

Sekretarz Projektu: mgr Aleksandra Lebek